ETISKA RIKTLINJER

BAKGRUND

Etik, (grekiska Ethos) den del av filosofin som besvarar frågor som Vad är det rätta? Hur bör man bete sig? En uppsättning regler för uppträdande och förhållningssätt. Etik handlar om att göra det rätta. Ett regelverk som vi individer, organisationer, föreningar etcetera sätter upp som riktlinjer och ideal för hur vi ska bete oss.
Etiska riktlinjer benämns även som Värdegrund.


VARFÖR BEHÖVER ARV ETISKA REGLER?

De etiska riktlinjerna eller värdegrunden handlar bland annat om HUR vi ser på hästen, människan och samarbetet mellan häst och människa i olika situationer. För dig/mig som medlem ger det en trygghet att veta vilket synsätt föreningen ARV står för. Tillsammans ska du och jag som medlemmar i föreningen verka för att dessa värden efterlevs i föreningen och i dess verksamhet.

SYFTE:

SKAPA, UPPRÄTTHÅLLA & SPRIDA en ridning och hästhantering som bygger på ömsesidig respekt, omtanke och samarabete (kommunikation) mellan häst och ryttare. Utgångspunkten sker alltid utifrån den enskilda individens unika behov.

Ledorden är: Respekt, Omtanke, Samarbete, Vänlighet, Balans.

MÅL:

Att alla aktiviteter som ordnas eller arrangeras av Föreningen ARV eller i Föreningens namn ska ske på ett sätt där häst och människa behandlas på ett respektfullt sätt. 


 Etiska Riktlinjer i ARV